Graševina

Graševinu možemo nazvati internacionalnom sortom čije porijeklo još uvijek nije u potpunosti utvrđeno- je li iz Francuske, Rumunjske, Italije ili Austrije? Neki smatraju da se zbog svojih prefiksa u različitim jezicima poput welsch, laški, olasz (što se prevodi „iz Vlaške“) porijeklo upućuje prema Rumunjskoj, dok u Rumunjskoj smatraju da je porijeklo u Italiji. Kako god, najbolji zaključak je izveden u činjenici da je graševina sorta podunavskih zemalja: Rumunjske, Hrvatske, Srbije, Mađarske, Češke i Austrije, a uz njih se nerijetko spominju Italija i Slovenija. Jedna od posebnih karakteristika ove sorte su upravo njezine zahvalne osobine koje vidimo u velikoj i redovnoj rodnosti te lakoj prilagodljivosti klimi i tlu. Može se reći da je ugled ove sorte u jednu ruku narušen, kako zbog manjka njegovanja, tako i zbog čestog miješanja s Rieslingom, jer se smatra njegovom kopijom (što je pogrešna pretpostavka). Graševina je u Hrvatskoj najzastupljenija sorta i uzgaja se u ogromnim količinama, a u mnogim kontinentalnim vinogorjima zauzima više od 50% vinogradarskih površina. Unatoč predrasudama, ova je sorta itekako u stanju rezultirati izvrsnom kvalitetom, a u Hrvatskoj u tome vode tri regije, Baranja, Ilok i Kutjevo. Zbog prirode tla i klime na tim područjima, svaka graševina ima specifičan okus. Dok baranjske graševine obiluju sladorima i alkoholom, u Iloku su arome svježije i kiselije, pa su sukladno s tim i vina aromatičnija i lakša. Bogatstvo aroma ipak najviše povezujemo s Kutjevom, čiji omjer kiselina podsjeća na jabuke. Arome graševine se ovisno o periodu berbe kreću od svježih i voćnih nota, do nota egzotičnog voća i meda. Iako graševine mogu biti različite, u konačnici ih sve povezuje specifičan pikantno-gorkasti aftertaste.

Graševina can be called an international variety whose origin has not yet been fully determined – is it from France, Romania, Italy or Austria? Some believe that their prefixes in different languages ​​such as welsch, laški, olasz (which translates to “from Wallachia”) originate in Romania, while in Romania they believe that the origin is in Italy. However, the best conclusion was drawn from the fact that Graševina is a variety of the Danube countries: Romania, Croatia, Serbia, Hungary, the Czech Republic and Austria, and Italy and Slovenia are often mentioned alongside them. One of the special characteristics of this variety is its grateful qualities that we see in high and regular yields and easy adaptability to climate and soil. It can be said that the reputation of this variety is damaged on the one hand, both due to lack of care and due to frequent mixing with Riesling, because it is considered a copy of it (which is a wrong assumption). Graševina is the most represented variety in Croatia and is grown in huge quantities, and in many continental vineyards it occupies more than 50% of vineyards. Despite prejudices, this variety is very capable of resulting in excellent quality, and in Croatia it is led by three regions, Baranja, Ilok and Kutjevo. Due to the nature of the soil and the climate in these areas, each Graševina has a specific taste. While Baranja Graševina is rich in sugars and alcohol, in Ilok the aromas are fresher and more acidic, so the wines are more aromatic and lighter. The richness of aromas, however, is mostly associated with Kutjevo, whose acid ratio is reminiscent of apples. Graševina aromas, depending on the harvest period, range from fresh and fruity notes to notes of exotic fruits and honey. Although Graševina can be different, in the end they are all connected by a specific spicy-bitter aftertaste.